top of page

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dit bericht gaat over de nieuwe wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens.

Vanaf 25-5-2018 gaat de nieuwe privacywet van kracht. Ieder bedrijf binnen de EU moet aan deze wetgeving voldoen.

 

Door de recente wijzigingen in de EU-wetgeving omtrent de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het van belang uw op de hoogte te stellen wat Tail-Wiggle doet met uw gegevens.

  

Wat houdt deze verandering voor onze samenwerking in?

 • Uw persoonlijke gegevens moeten op een behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt;

 • Uw persoonlijke gegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt;

 • Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt;

 • Als identificatie niet meer noodzakelijk is voor het doel, dan moeten de persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, en de persoonsgegevens moeten worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen.

 

Wie zijn wij?

Hondenuitlaatserice Tail-Wiggle staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67746047 en is gevestigd op de Tulpenstraat 12in Maarheeze.

 

Privacy statement Tail-Wiggle

Tail-Wiggle is transparant over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens van haar klanten. Zij gaat hier integer en professioneel mee om. Een ieder kan er op vertrouwen dat de veiligheid van deze gegevens gewaarborgd zijn.

 

Wanneer en welke gegevens verzamelen wij:

Tail-Wiggle heeft uw gegevens op papier (aanmeldformulier) genoteerd tijdens de de kennismaking, te weten:

 • Uw NAW-gegevens

 • Telefoonnummer(s)

 • E-mailadres(sen)

 • Gegevens hond(en)

Deze gegevens worden op papier bewaard en ze zijn verwerkt in het programma voor de facturen van Tail-Wiggle. Dit programma is eigendom van Tail-Wiggle en daar zijn geen 3den bij betrokken, zo blijven uw gegevens privé.

Indien u geen klant meer bent bij Tail-Wiggle worden al uw gegevens op juiste wijze vernietigd/verwijderd (na 7jaar, wettelijke eis van de Belastingdienst).

  

Waarom verzamelen wij uw gegevens:

 – I.v.m. de overeenkomst die tot stand komt nadat u zich heeft aangemeld als klant

– Communicatie, meestal in de vorm van nieuwsbrieven per mail.

– NAW gegevens, om de hond(en) op het juiste adres te halen en te brengen

– Nodig voor het maken van de facturen voor de diensten van Tail-Wiggle

– Wet en regelgeving, wettelijk verplicht en controle belastingdienst

 

Waarom mogen wij persoonsgegevens verwerken:

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking ( deze kan ingetrokken worden)

 • Tail-Wiggle heeft deze nodig voor het uitvoeren van haar diensten

 • Tail-Wiggle heeft wettelijke verplichtingen om uw persoonsgegevens te verwerken

Deelt Tail-Wiggle gegevens met derden?

Tail-Wiggle zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden welke niet relevant zijn om haar diensten uit te voeren. In alle overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht kunnen worden, bv. gerechtelijk bevel of -vonnis. In dat geval zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard:

 Tail-Wiggle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

 

Welke rechten heeft u:
– U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering hiervan. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw persoonsgegevens.

– Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

– U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.

 

U kunt uw verzoeken dan wel vragen betreffende privacy gerelateerde zaken sturen aan cvandeven1992@hotmail.com, Tail-Wiggle zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, nationaliteit en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
Tot slot wijzen wij u erop dat u gerechtigd bent een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Tail-Wiggle bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring Tail-Wiggle kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Tail-Wiggle. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

We willen graag uw e-mailadres blijven gebruiken om de facturen te mailen en u op de hoogte te houden van diverse informatie betreffende de uitlaatservice. Indien u geen nieuwsbrief / info-mail wenst te ontvangen, meld dit dan aan Tail-Wiggle.

 

Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Heeft u nog vragen?

Bel gerust: 06-29276882 of stuur een e-mail naar cvandeven1992@hotmail.com

bottom of page